Hur kommer vindparken att se ut?

Projektet befinner sig i ett tidigt skede. Allt presenterat material nedan är därför exempel på hur vindkraftparken skulle kunna komma att se ut. Det två presenterade layouterna är båda exempellayouter.

Höjd och antal vindkraftverk

Vi har bedömt att den bästa optimeringen av vindkraftparken är 15 vindkraftverk med en totalhöjd på 330 meter. Med totalhöjd avses höjden upp till vingspetsen då denna står i sitt högsta läge. I det fall vindkraftverk med en totalhöjd på 330 meter byggs, är det inte aktuellt att bygga fler än 15 verk. 

Om det visar sig att det inte är möjligt att uppföra 330 meter höga vindkraftverk avser vi att ansöka om tillstånd för en vindkraftpark med något lägre vindkraftverk. Antalet vindkraftverk som kan rymmas inom projektområdet blir då något fler. 

För att visa på ytterligheterna både i höjd och i antal verk har två exempellayouter tagits fram, se kartor.

Teknikutvecklingen inom vindkraft går snabbt framåt och vindkraftverken blir större och effektivare. Idag byggs vindkraftsparker med 240 meter höga verk (totalhöjd från mark till bladspets när bladet pekar rakt upp) och med en effekt på över 6 MW. Ju högre upp i luften rotorn sitter och ju större rotordiametern är, desto mer el kan genereras. 

Hinderbelysning

Alla objekt som är 45 meter eller högre ska ljusmarkeras enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:88). Om dessa föreskrifter och allmänna råd har ändrats vid tidpunkten för byggnation av vindkraftparken, kommer de vid anläggningstillfällets rådande föreskrifter att följas. 

I en vindkraftpark, där vindkraftverkens totalhöjd är högre än 150 meter, gäller idag att de vindkraftverk som utgör parkens yttre gräns samt verk inne i parken som inte skyddas av de verk som utgör den yttre gränsen, markeras med högintensivt vitt blinkande ljus. De inre vindkraftverken ska markeras med ett lågintensivt rött fast ljus. När nacellen har en höjd över 150 meter ska tornet även markeras med lågintensiva ljus på halva höjden upp till nacellen. 

Ljud

Ljud från vindkraftverk uppstår dels som mekaniskt ljud från växellåda eller generator, dels som ett aerodynamiskt ljud från vingarna när de sveper igenom luften. Det dominerande ljudet är svepljudet som hörs på längre avstånd än det mekaniska ljudet. Enligt Naturvårdsverkets vägledning bör ekvivalent ljudnivå om 40 dB(A) inte överskridas vid närliggande bostäder. Står man rakt under ett vindkraftverk som är i drift, brukar ljudnivån ligga på runt 55 dB(A) vilket innebär att man kan konversera i normal samtalston. 

För lågfrekvent ljud gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. Så länge riktvärdet om 40 dB(A) klaras utomhus är risken för att riktvärdena för lågfrekvent buller inomhus överskrids liten, förutsatt att huset är byggt enligt normal, svensk byggstandard. Det finns inga riktvärden för lågfrekvent buller utomhus. 

För ytterligare information om ljud och beräkningsresultat för vindkraftpark Färnebo, läs gärna vidare i framtaget samrådsunderlag. 

Livslängd och avveckling

Ett vindkraftverk har en livslängd på 35-40 år. Vindkraftsanläggningars miljötillstånd är tidsbegränsade. När det löper ut monteras vindkraftverken ned och marken återställs. Allt detta regleras i tillståndet och verksamhetsutövaren måste också ställa en ekonomisk säkerhet för att garantera avvecklingen och återställandet.