Om Färnebo vindkraftpark

Utredningsområdet ligger strax utanför Sala, norr om Västerås, Västmanlands län. RES bedömer att den bästa optimeringen av projektområdet är att bygga 15 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. I det fall vindkraftverk med en totalhöjd på 330 meter byggs, är det inte aktuellt att bygga fler än 15 verk.

Om det till följd av motstående intressen inte är möjligt att uppföra 330 meter höga verk kommer RES ansöka om tillstånd för fler men lägre verk, maximalt 23 stycken.

Inför ansökan om etablering av vindkraft görs en alternativ lokaliseringsutredning för att undersöka om den platsen som föreslås verkligen är den som är bäst lämpad. Mer om lokaliseringsprocessen finns att läsa i samrådsunderlaget, och en utförlig jämförelse av alternativa lokaliseringar kommer redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

I övrigt kommer MKB:n att i stort sett följa samrådsunderlagets struktur och beröra de miljöaspekter som nämns där. I samrådsunderlaget finns ett förslag på vad den kommande miljökonsekvensbeskrivningen ska innefatta.

Vindkraftverkens placering som visas i kartorna nedan är preliminär. Arbetet med att ta fram layouten, det vill säga placeringen av vindkraftverk och vägar, med minsta möjliga miljöpåverkan pågår hela tiden under projektets gång. Kartorna visar ett utformningsexempel med 15 verk som avser en höjd på 330 meter, och ett utformningsexempel med 23 verk som avser en höjd på 200 meter.

Förutom själva vindkraftverken tillkommer följdverksamheter så som vägar, uppställningsytor och fundament för att förankra vindkraftverken. Mer om det hittar du i samrådsunderlaget.

Den primära layouten omfattar 15 turbiner med en effekt på cirka 9 MW och en maximal totalhöjd på 330 meter. Under de förutsättningarna förväntas parken kunna producera omkring 570 GWh förnybar energi per år. 

Tidplan

Ansökan om miljötillstånd avses lämnas in till milijöprövningsdelegationen under 2024. Det kan ta olika lång tid att erhålla tillståndet, men om tillstånd erhålls och det vunnit laga kraft är den uppskattade tiden för byggnation ca 2 år.

Samrådsunderlag

Här hittar du samrådsunderlaget för Färnebo vindkraftpark. Ett kompletterande samrådsunderlag avseende infartsväg hittar du här.